Korporacijos tęstinumą ir nuolatinį atsinaujinimą padeda išlaikyti ypatinga hierarchinė struktūra.

Juniorai yra jauniausieji Korporacijos nariai, studijuojantys VU TSPMI dieniniame skyriuje. Jų užduotis yra per vienerius arba dvejus studijų metus susipažinti su Korporacijos vertybėmis, tikslais ir tradicijomis. Vyresniųjų korporantų pareiga – padėti jiems sėkmingai įsitraukti į Korporacijos veiklą, supažindinti juos su korporantiško gyvenimo ypatybėmis, kad ateityje nauja senjorų karta galėtų tinkamai atlikti savo pareigas.

Senjorai – tai pilnateisiai Korporacijos nariai, turintys teisę nešioti spalvas, laisva valia prisiėmę atsakomybę už Korporaciją ir jos veiklos organizavimą. Senjorai – Korporacijos veidas, metai iš metų besikeičiantis, bet tradicijų dėka išlaikantis tuos pačius esminius bruožus.

Senjorai, baigę studijas VU TSPMI, įsilieja į filisterių gretas, taip visam gyvenimui sutvirtindami savo ryšius su Korporacija. Filisteriai yra nuolatos besiplečiantis Korporacijos pagrindas, saugantis ir perduodantis Korporacijai gyvybiškai svarbią patirtį. Korporacijos vertybėms bei pamatiniams principams atsidūrus pavojuje, filisterių pareiga yra įsikišti ir užtikrinti tradicijos tęstinumą.

Kiekvieno iš trijų Korporacijos sluoksnių viduje egzistuoja pamatinė ir nesugriaunama lygybė: nė vienas junioras nėra viršesnis už kitą juniorą, kaip ir nė vienas senjoras nėra viršesnis už kitą senjorą ar filisteris už kitą filisterį. Visus korporantus vienija tarpusavio pagarbos, draugiškumo bei kilnumo principai, turintys užtikrinti darnų Korporacijos kaip vientiso kūno gyvavimą.

Valdymo institucijos

Senjorų Sueiga – aukščiausia korporacijos institucija.

Senjorų Taryba – iš senjorų sudaryta institucija, atliekanti visas Korporacijos valdymo ir veiklos koordinavimo funkcijas, išskyrus tas, kurios yra tiesiogiai pavestos Senjorų Sueigai.

Senjorų Taryba (2018-2019 m.m.):
Sen!t! Gailė Budvytytė (pirmininkė)
Sen!t! Justina Žutautaitė
Sen!t! Karolina Motiejūnaitė
Sen!t! Laurynas Gečas
Sen!t! Tauras Bernotas
Sen!t! Augustė Dudutytė
Sen!t! Viktorija Janilionytė

Filisterių Sueiga – patariamoji Korporacijos institucija.

Filisterių Taryba – tai filisterių institucija, kuri gali vykdyti patariamąsias, apeliacines bei kai kurias sprendžiamąsias funkcijas.

Revizijos komisija atlieka Korporacijos finansinės veiklos kontrolę.

Kita

Korporacijoje svarbius vaidmenis atlieka tėvūnai, „Post Scriptum“ redaktorius, taip pat spalvūnai, atsakingi už įvairius Korporacijos projektus (Lenkijos-Lietuvos Akademija, Jaunųjų politologų mokyklėlės, ir t.t.).

Senjorų tarybos tvirtinamos pareigybės:
Arbiter elegantiarum – spalvūnas, Korporacijos ceremonmeisteris;
Iždininkas – senjoras, atsakingas už Korporacijos finansinių reikalų tvarkymą;
Magister cantandi – spalvūnas, atsakingas už Korporacijos dainavimo tradicijos puoselėjimą ir stiprinimą;
Maior domus – senjoras, besirūpinantis Korporacijos buveine;
Metraštininkas – spalvūnas, atsakingas už Korporacijos metraščio tvarkymą;
Registras – senjoras, atsakingas už korporantų sąrašų sudarymą ir atnaujinimą bei Senjorų sueigų lankomumo fiksavimą;
Scriba – senjoras, Korporacijos raštvedys ir sekretorius;
Magister bibendi – spalvūnas, atsakingas už alaus vartojimo kultūrą Korporacijoje.

Korporacijos pareigybių lenta.